Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

ठेगाना : राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

फोन नं : 0844-60163

फ्याक्स : 084-460173

इमेल : aaorajapurbardiya@gmail.com