Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

ठेगाना : राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

फोन नं : 0844-60163

फ्याक्स : 084-460173

इमेल : aaorajapurbardiya@gmail.com